Giá đất Bình Dương

Bảng giá đất Bình Dương 2013

Bảng giá đất Bình Dương 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc quy định bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cần mua đất Bình Dương. Bảng giá đất năm …

Read More »