Bảng giá đất Bình Dương 2013

Bảng giá đất Bình Dương 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc quy định bảng giá ... Continue Reading →